Durbar square, Bhaktapur man with goat, Bhakthapur potters, Bhaktapur pottery, Bhaktapur
drying wool, Kathmandu rice terasses, Kathmandu area inauguration, Dhulikel Sherpa, Barabise
waiting sherpas, Pokhara temple at Durbar square, Kathmandu Bodnath temple, Kathmandu souvenir masks, Kathmandu
captured chicken vendor on bicycle, Bhaktapur souvenir vendor, Bhaktapur donkeys, Annapurna trekking
women with baskets, Muktinath, Annapurna trekking mountain lake, Annapurna trekking Manang, Annapurna trekking
woman with stick, Annapurna trekking bamboo bridge, Annapurna trekking boys with firewood, Manang, Annapurna trekking Tibettan inscriptions, Annapurna trekking
woman with child, Annapurna trekking cactus flower, Besi Sahar, Annapurna trekking burning ghat, Pasupatinath, Kathmandu
winnowing corn offerings , Dhulikel inauguration, Dhulikel inauguration, Dhulikel girl in carved window,
hindu god carving old man, Dhulikel saluting man, Kathmandu sculpure, Durbar square, Kathmandu drying wool, Kathmandu
girl in dark alley, Kathmandu holy man ,  Durbar square, Kathmandu Bodnath tepmple, Kathmandu banana vendor, Kathmandu man with big bell, Kathmandu
female vendor, Kathmandu Tibettan woman in kitchen, Annapurna trekking Tibettan man, Annapurna trekking sheep, Muktinath